autores

A Cheng 阿城

A Lai 阿来

A Yi 阿乙

Ba Jin 巴金

Bao Jingyan 鮑敬言

Bei Dao 北岛

Bi Feiyu 毕飞宇

Can Xue 残雪

Cao Xueqin 曹雪芹

Cao Wenxuan 曹文轩

Chan Koon-chung 陈冠中

Chen Lai 陈来

Chen Sihong 陳思宏 / Kevin Chen

Chen Xiaoming 陈晓明

Chen Yinke 陈寅恪

Chen Zhongshi 陈忠实

Chi Zijian 迟子建

Dai Jinhua 戴锦华

Dai Wangshu 戴望舒

Feng Jicai 冯骥才

Feng Tang 冯唐

Ge Fei 格非

Gu Cheng 顾城

Hai Zi 海子

Han Dong 韩东

Han Han 韩寒

Han Shaogong 韩少功

Han Song 韩松

Han Yuhai 韩毓海

Hao Jingfang 郝景芳

Hong Ying 虹影

Hu Shi 胡适

Hu Xudong 胡续冬

Huang Chun-ming 黄春明

Jia Pingwa 贾平凹

Jiang Guangci 蒋光慈

Kang Youwei 康有為

Li Bai 李白

Li Er 李洱

Li Hongqi 李红旗

Li Tuo 李陀

Li Zehou 李泽厚

Liang Qichao 梁啟超

Liang Shuming 梁漱溟

Lin Yutang 林語堂

Liu Cixin 刘慈欣

Liu Dong 刘东

Liu Xiaofeng 刘小枫

Lü Bicheng 吕碧城

Lu Nei 路内

Lu Xun 鲁迅

Lu Yao 路遥

Ma Yuan 马原

Mai Jia 麦家

Meng Jinghui 孟京辉

Miao Wei 苗炜

Mo Yan 莫言

Mu Xin 木心

Ouyang Jianghe 欧阳江河

Pai Hsien-yung 白先勇

Pan Haitian 潘海天

Pu Songling 蒲松龄

Qin Hui 秦晖

Qu Qiubai 瞿秋白

San Mao 三毛

Sheng Keyi 盛可以

Shi Tiesheng  史铁生

Su Tong 苏童

Sun Ganlu 孙甘露

Wang Anyi 王安忆

Wang Guowei 王国维

Wang Hui 汪晖

Wang Min’an 汪民安

Wang Wenxing 王文興

Wang Xiaobo 王小波

Wang Yanan 王亚南

Wu Ming-yi 吳明益

Xi Chuan 西川

Xiang Zuotie 向祚铁

Xiao Hong 萧红

Xiao Jiansheng 肖建生

Xu Zechen 徐则臣

Xu Zhimo 徐志摩

Yan Fu 嚴複

Yan Lianke 阎连科

Yu Hua 余华

Yu Jian 于坚

Zhai Yongming 翟永明

Zhang Ailing/Eileen Chang 张爱玲

Zhang Taiyan 章太炎

Zhang Yueran 张悦然

Zhu Xi 朱熹