por traducir clásica

菜根譚 [Cai gen tan], de Hong Yingming

焚書 [Fen shu], de Li Zhi

封神演義\封神榜 [Feng shen yanyi/fengshen bang], de Xu Zhongli

淮南子 [Huainanzi]

鏡花緣 [Jing hua yuan], de Li Ruzhen

論衡 [Lunheng], de Wang Chong

拍案驚奇 [Pai’an jingqi], de Ling Mengchu

潛夫論 [Qian fu lun], de Wang Fu

肉蒲團 [Rou pu tuan], de Li Yu

三國演義 [San guo yanyi], de Luo Guanzhong (atr.)

史記 [Shi ji], de Sima Qian

桃花扇 [Tao hua shan], de Kong Shangren

玄奘西遊記 [Xuan Zang xi you ji]

徐霞客遊記 [Xu Xiake you ji], de Xu Xiake

野叟曝言 [Ye sou pu yan], de Xia Jingqu

樂府 [Yuefu]

子不語 [Zi bu yu], de Yuan Mei

資治通鑒 [Zi zhi tong jian], de Sima Guang