Fēng shén yǎnyì 封神演義 / Fēng shén bǎng 封神牓

Título: 封神演義 [Fēng shén yǎnyì; lit., Romance de los dioses] o 封神牓 [Fēng shén bǎng, lit., Lista de los dioses].

Género: relatos mitológicos.

Autor: Xu Zhongli (许仲琳, ¿?-1620?).

Época: siglo XVI, dinastía Ming(明).