por traducir moderna y contemporánea

  Yu Hua_Di qi tian   Su Tong_Huang que ji   Wang Anyi_Jinye xingguang canlan  JIA Pingwa_Lao Sheng wang-minan_lun-jiayong-dianqi  Huo Da_Musilin de zangli     Jiang Qing_Ruxue de shidai jiazhi      Wang Hui_Xiandai Zhongguo sixiang de xingqi  ZHANG NIAN_Xingbie zhengzhi yu guojia - Lun Zhongguo funü jiefang  Xi Chuan_Youdang yu xiantan   Yuan Jingmei_Zhongcheng nizi