por traducir moderna y contemporánea

  Yu Hua_Di qi tian   Su Tong_Huang que ji   Wang Anyi_Jinye xingguang canlan  JIA Pingwa_Lao Sheng wang-minan_lun-jiayong-dianqi  Huo Da_Musilin de zangli     Jiang Qing_Ruxue de shidai jiazhi      Wang Hui_Xiandai Zhongguo sixiang de xingqi     Xi Chuan_Youdang yu xiantan  Yan Lianke_Zhalie zhi Yuan Jingmei_Zhongcheng nizi 

Los comentarios están cerrados.