Historia de las relaciones sino-españolas

Historia de las relaciones sino-españolas_Zhang Kai中国与西班牙关系史 [Zhōngguó yǔ xībānyá guānxì shǐ]

Zhang Kai (张铠)

Traducción de Sun Jiakun y Huang Caizheng.

Pekín: China Intercontinental Press 五洲传播出版社 [Wuzhou Chuanbo Chubanshe], 2013.

Ensayo